Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisatie

Clean Site System, een departement van Valipac vzw met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 59 A/11, 1780 Wemmel organiseert een wedstrijd van 01/03/2022 om 9.00 uur tot en met 15/04/2022 om 23u59. Deelnames buiten deze datums zullen niet in aanmerking worden genomen.

Artikel 2: Deelnemers

Deze wedstrijd is uitsluitend voorbehouden voor handelaren in bouwmaterialen die deel uitmaken van het Clean Site System-netwerk. De deelname van elk andere persoon zal niet in aanmerking worden genomen. Er wordt slechts één deelname per ondernemingsnummer aanvaard.

Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van het onderhavige reglement in.

Artikel 3: Deelnamemodaliteiten

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Tussen 1 maart 2022 (9 uur) en 15 april 2022 (23.59 uur) minstens één bestelling van 5 dozen Clean Site System-zakken plaatsen via onze online besteltool (https://www.cleansitesystem.be/nl/al-verdeler/).
  2. Tussen 1 maart 2022 (9 uur) en 15 april 2022 (23.59 uur) een originele foto van zijn medewerkers met de productfiche van de Clean Site System-zakken sturen naar communication@valipac.be. Vergeet daarbij niet de naam en de bedrijfsgegevens te vermelden. Er wordt slechts één foto per deelnemer aanvaard.

 

Artikel 4: Prijs

Valipac voorziet een bezoek van een foodtruck op de site gedurende 2 uren voor een maximaal budget van 600 euro.

De waarde van deze prijs wordt bepaald op het ogenblik dat het onderhavige reglement wordt opgesteld en er zal geen enkele betwisting mogelijk zijn over de geschatte waarde.

Artikel 5: Toekenning

Valipac zal een eerste selectie maken van de winnaars onder de deelnemers die het gevraagde aantal dozen hebben besteld en binnen de termijn een foto met de Clean Site System-productfiche hebben ingestuurd. De Valipac-medewerkers zullen de 4 winnaars aanduiden op basis van de meest originele foto’s.

Bij een eventuele ex-aequo zullen de datum en het tijdstip van bevestiging van deelname aan de wedstrijd die het dichtst bij de begindatum liggen, bepalend zijn.

De winnaars worden ten laatste op 22 april 2022 om 17u gekozen. Zij zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht via e-mail gericht aan het adres dat op de bevestiging van deelname is vermeld.

Artikel 6: Overhandiging van de prijzen

De datum van de foodtruckpassage wordt afgesproken met de winnaars en zal plaatsvinden tussen 9 mei en 30 juni 2022.

De winnaars verbinden zich ertoe de prijzen te aanvaarden zoals voorgesteld, zonder mogelijkheid tot ruilen, met name tegen geld, andere goederen of diensten van welke aard ook, noch om ze over te dragen aan een derde. Deze prijzen kunnen evenmin het voorwerp van aanvragen tot compensatie uitmaken.

Valipac behoudt zich het recht voor om, indien zich een voorval buiten haar wil om voordoet, met name te wijten aan haar leveranciers of onvoorziene omstandigheden, de aangekondigde prijzen te vervangen door gelijkwaardige prijzen.

Artikel 7: Gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemers

De gegevens van de deelnemers worden door Valipac opgeslagen en gebruikt om hun deelname te bewaren en om de prijzen te kunnen toekennen.

De winnaars geven Valipac de toestemming om hun gegevens (naam, voornaam en onderneming) te gebruiken voor PR-doeleinden, op om het even welke drager, zonder dat ze hiervoor enige vergoeding, enig recht of voordeel krijgen anders dan de uitreiking van hun prijs.

Elke deelnemer heeft het recht om te eisen dat onjuiste, onvolledige, onduidelijke of verouderde informatie over hem wordt verbeterd, vervolledigd, verduidelijkt, geüpdatet of verwijderd, door Valipac een brief te sturen op het adres vermeld in artikel 1 of via mail naar privacy@valipac.be

De gegevens van de deelnemers zullen gedurende één jaar vanaf de datum van 15 april 2022 worden bewaard.

Meer info over privacy kunt u terugvinden op onze website www.valipac.be

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Valipac

  • Behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen, te verlengen, te verkorten of de winsten te beperken of om deze wedstrijd te annuleren in geval van overmacht zoals bepaald door de wetgeving. Bijgevolg kan zij hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Wijst elke aansprakelijkheid af indien het niet-functioneren van internet, telefoonlijnen, het ontvangstmateriaal het goede verloop van de wedstrijd verhindert. Bovendien zal zij in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor problemen bij het versturen of voor het verlies van elektronische of briefpost.
  • Wijst elke aansprakelijkheid af in geval van technisch falen, afwijkingen aan de hardware en de software van gelijk welke aard (virus, bug, …) veroorzaakt door het systeem van de deelnemers, aan hun informatica-uitrusting en de gegevens die er zijn opgeslagen en aan de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, beroepsmatige of handelsactiviteit.
  • Wijst elke aansprakelijkheid af in geval van fouten, onduidelijkheden en onjuistheden van de gegevens meegedeeld door de deelnemers.

 

Artikel 9: Geschillen en klachten

Het onderhavige reglement wordt geregeld door het Belgische recht.

Valipac behoudt zich het recht voor om zonder overleg een beslissing te nemen over moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij de interpretatie of toepassing van het onderhavige reglement, met dien verstande dat geen enkele betwisting is toegestaan, met name over de modaliteiten van de wedstrijd, over de resultaten, de prijzen of de ontvangst ervan, één maand na het einde van de wedstrijd.

Behalve in geval van duidelijke fouten, wordt overeengekomen dat de informatie die voortkomt uit de spelsystemen van Valipac bewijskracht heeft in elk geschil over de verbindingselementen en de computerverwerking van de genoemde informatie met betrekking tot de wedstrijd.

Elke klacht moet binnen de maand volgend op de einddatum van de wedstrijd naar Valipac worden gestuurd. Eenmaal deze datum verstreken is, zal geen enkele klacht nog worden aanvaard. Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van het onderhavige reglement in.

Artikel 10: Bewijsovereenkomst

De deelnemer en Valipac komen uitdrukkelijk overeen dat de computersystemen en bestanden van Valipac bewijskracht hebben.

De gegevens opgeslagen in de computersystemen van Valipac, in redelijke omstandigheden inzake veiligheid en betrouwbaarheid, worden beschouwd als bewijs van de relaties en communicatie tussen Valipac en de deelnemer.

Er wordt bijgevolg overeengekomen dat, behoudens duidelijke fout, Valipac gebruik zal kunnen maken, met name om het bewijs te leveren van elke daad, elk feit of elke weglating, van programma’s, gegevens, bestanden, registraties, handelingen en andere elementen (zoals opvolgings- of andere verslagen) in tastbare vorm of in digitaal of elektronisch formaat of drager, rechtstreeks of onrechtstreeks opgesteld, ontvangen of bewaard door Valipac, met name in computersystemen.

De elementen in kwestie zijn op die manier bewijzen en worden door Valipac als bewijsmiddelen aangewend in elk geschil- of andere procedure, ze zullen ontvankelijk, geldig en tegenstelbaar zijn tussen de partijen op dezelfde manier, in dezelfde omstandigheden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk wordt opgesteld, ontvangen of bewaard.